ALGEMENE VOORWAARDEN MARDI BROUSSAUD

Artikel 1: Toepassing van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en levering tussen u als koper en Mardi Broussaud S.A.R.L. (hierna: Mardi Broussaud), gevestigd te Lancié, Frankrijk en de Nederlandse vestiging te Wassenaar.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en prijscouranten Offertes, aanbiedingen en prijscouranten van Mardi Broussaud zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, en gelden op basis van beschikbaarheid van de genoemde wijnen.

Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst De overeenkomst komt tot stand na bevestiging door Mardi Broussaud van de geplaatste order. Indien de order niet op andere wijze is bevestigd, geldt de factuur als orderbevestiging.

Artikel 4: Prijzen en kortingen De door Mardi Broussaud S.A.R.L. gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, exclusief vervoerskosten.
Mardi Broussaud heeft het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen, maar ook de verplichting de koper zo spoedig mogelijk te informeren over de prijsverhoging. Koper heeft (in geval van prijsverhoging) het recht de order te annuleren, mits dit schriftelijk kenbaar gemaakt wordt binnen acht dagen na kennisgeving van de prijswijziging.

Artikel 5: Betaling Tenzij anders vermeld is, verstrijkt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
Indien koper niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. De koper is dan rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is deze rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper.
Mardi Broussaud heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de oudst verschuldigde hoofdsom(men) en de lopende rente.
Eventuele tegenvorderingen van koper of enige aan de koper verbonden onderneming op Mardi Broussaud,mogen niet met vorderingen van Mardi Broussaud worden verrekend.
Indien de koper zich niet aan enige bepaling van deze voorwaarden houdt, worden daarmee alle vorderingen van Mardi Broussaud op de koper direct opeisbaar zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist.
Koper moet op elkk door Mardi Broussaud gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van zijn verplichtingen jegens Mardi Broussaud.

Artikel 6: Levering Voor leveringen geldt het volgende:

 • het risico van de wijnen gaat over op het moment dat zij zijn geleverd aan de koper;
 • de levering van de wijnen geschiedt op het door de koper aangegeven afleveradres (indien dit adres voor door Mardi Broussaud gekozen vervoermiddel goed bereikbaar is, dit naar oordeel van de bestuurder ervan);
 • indien de koper wijnen niet in ontvangst neemt wegens afwezigheid, danwel weigert de wijnen in ontvangst te nemen, dan komen alle daarmee verbandhoudende kosten voor rekening van de koper (het risico van de wijnen gaat desalnietteminn op dat moment over op de koper);
 • levering gaat niet verder dan het plaatsen direct over de drempel van het overeengekomen afleveradres;
 • koper zal zonodig voor zijn rekening hulp bieden bij het lossen van de wijnen;
 • levering geschiedt gedurende werkdagen tussen 9.00 uur en 17.00 uur (alle overeengekomenn levertijden zijn streeftijden en gelden niet als fatale termijn, tenzij zulks schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen);
 • de leverbaarheid van sommige artikelen is afhankelijk van oogst- en vangstresultaten;
 • alle vermelden prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld;
 • levering van orders boven 300 flessen in Nederland geschiedt franco.

Artikel 7: Garantie De door Mardi Broussaud te leveren wijnen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
Indien een gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag door de koper en/of door derden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze, vervalt iedere aanspraak jegens Mardi Broussaud als gevolg van het geconstateerde gebrek.
Indien Mardi Broussaud een klacht gegrond bevindt, zal Mardi Broussaud naar eigen keuze hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken wijnen betalen, hetzij de betrokken wijnen gratis vervangen.
Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan voor rekening van de koper.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud Alle wijnen blijven na levering eigendom van Mardi Broussaud, totdat koper aan al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan jegens Mardi Broussaud uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en Mardi Broussaud.

Artikel 9: Overmacht en onvoorziene gebeurtenissen Mardi Broussaud mag de levering van de wijnen zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn uitstellen in geval van overmacht, waaronder in ieder geval (maar niet uitsluitend) wordt verstaan:

 • (weg)blokkades;
 • tekortschieten van door Mardi Broussaud ingeschakelde derden;
 • plotselinge bedrijfsstoornissen;
 • plotseling excessieve ziekte van personeel;
 • niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en verpakkingsmaterialen;
 • weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van overheidswege;
 • bemoeilijking van importeren of exporteren door overheden of derden;
 • brand, extreme weersomstandigheden (en andere van buitenkomende onheilen);
 • andere onvoorziene omstandigheden die het Mardi Broussaud onmogelijk maken om zonder bijkomende voorzieningen of inspanningen lopende orders op tijd uit te voeren.

Consumenten en partijen mogen bij voortduring van de overmachtsituatie de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding.